Ji QiNovaPress 提交的评测被采用,评测游戏:代号:FM20 2021-05-22

Ji QiNovaPress 提交的评测被采用,评测游戏:末日杀 2021-05-17

Ji Qi 关注了 Hoofun Game Sutdio 2021-05-13

Ji Qi 关注了 PatheaGames 2021-05-07

Ji Qi 喜欢会员游戏:超级巴基球 2021-05-07

Ji QiNovaPress 提交的评测被采用,评测游戏:无梦少女 2021-04-25

Ji QiNovaPress 提交的评测被采用,评测游戏:装甲战线 2021-04-21

Ji QiNovaPress 提交的评测被采用,评测游戏:Hit Zero: Chronos 2021-04-18

Ji Qi 升级成为正式会员 2021-04-16